MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:#ADSOYAD
ADRES:#ADRES

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: HUACO
ADRES: 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

PLATFORM: SATICI’ya ait www.goldenhorsecoffee.com.tr adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.goldenhorsecoffee.com.tr adlı internet sitesini ve mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN/ÜRÜNLER: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

3.1.İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Taraflar işbu sözleşmede 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın, SATICI’ya ait platform üzerinden elektronik ortamda SATICI’ya ait ve SATICI tarafından sunulan Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2. Mevzuat gereğince aşağıda sayılan ürün satışları işbu sözleşme kapsamında değildir.

a)Finansal hizmetler,

b)Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,

c)Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,

d)Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

e)Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,

f)Konut kiralama,

g)Paket turlar,

h)Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,

i)Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

j)Yolcu taşıma hizmetleri,

k)Malların montaj, bakım ve onarımı,

l)Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler.

 

4.ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1.ALICI, aşağıdaki hususlarda işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları kısmındaki tüm genel, özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a)SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b)Ürünler’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c)SATICI’nın bağlı olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası ) ve iletişim bilgileri ( 444 0 486 – www.ito.org.tr)

d)SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik ortama ilişkin kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

e)Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f)Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri vergiler dahil toplam fiyatı ( ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel)

g)Ürünlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h)Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

i)ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j)ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda işbu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

k)Cayma hakkı olan Ürünler’de Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işletişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemelerden mahsup edebileceği,

l)Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar ( iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil)

m)ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

n)Maliyetine göre bu Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Platform sahibi SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklanabileceği,

o)Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya ait Platform’a veya SATICI’ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği,

 

5.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: HUACO
Mernis numarası/Vergi Numarası                     
Adres: www.HUACO.com
Telefon:          
Faks                         

 

6. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: #TESLIMEDILECEKKISI
Teslimat Adresi: #TESLIMATADRESI
Telefon: #TELEFON
Faks
E-posta/kullanıcı adı: #EPOSTA

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Ticari Unvan: #ADSOYAD
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası
Adres: #FATURAADRESI
Telefon: #TELEFON
Faks
E-posta/kullanıcı adı: #EPOSTA

Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine siparişi ile birlikte teslim edilecektir.

 

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

8.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait Platform’da yayınlanmaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı Peşin Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

#URUNLER

 

www.keskinoglukahve.com internet sitesinde gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ödeme Şekli ve Planı: #ODEME

Teslimat Adresi: #TESLIMATADRESI

Teslim Edilecek kişi: #TESLIMEDILECEKKISI

Fatura Adresi: #FATURAADRESI

Sipariş Tarihi: #TARIH

Teslimat tarihi: #TESLIMATTARIHI

Teslim şekli: #TESLIMATSEKLI

8.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait platformda sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, tüketici talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabileceklerini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. İnternet sitesinde “ tahmini teslimat tarihi “ şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim alınmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.17.Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platfrom’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Malım teslimatı SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

9.18.ALICI, internet sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. ALICI’nın internet sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca SATICI kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına ………………… linkinden ulaşılabilir.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 gün içerisinde Malı SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

10.3.ALICI cayma süresi içinde malı işleyişine teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

10.4.Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 gün içerisinde mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal SATICI’ya iade edilirken, malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

10.5.ALICI iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasarlardan SATICI sorumlu değildir. 

10.6 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

11.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a)Fiyatı finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında saplananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

13. YETKİLİ MAHKEME

13.1.İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, 

Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici mahkemeleri yetkilidir.

13.2.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

14.MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI, tarafından yapılan indirimler, kupanlar, kargo ücreti ve sair uygulamak satış fiyatına yansıtılır.

 

15.YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: HUACO

ALICI: #ALICI

TARİH: #TARIH